mbo_atletiek.jpg

MBO

Wat is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is een manier van ondernemen waarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen het maken van winst, het gebruiken van middelen, en een gezond leefklimaat voor mens en omgeving. Wanneer een bedrijf zich inzet voor Maatschappelijke Betrokken Ondernemen, betekent dit dat het naast de bedrijfsdoelstellingen ook oog heeft voor de lokale samenleving waar het bedrijf onderdeel van is

 

Hoe werkt MBO?

De kracht van Maatschappelijke Betrokken Ondernemen ligt in het samenwerken van bedrijven en maatschappelijk organisaties. Deze partijen realiseren een geza­menlijk project waaraan ieder zijn unieke bijdrage kan leveren. Verschillende werelden ontmoeten elkaar. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden gesloten. Dit leidt naast concrete activiteiten tot betrokkenheid, inspiratie én plezier.

 

Wat levert MBO op?

Voor bedrijven is dat onder andere een positief bedrijfsimago, nieuwe netwerken en klantgroepen, onderscheidend karakter richting concurrenten en medewerkerbetrokkenheid. Maatschappelijke organisaties worden bijvoorbeeld geholpen aan tijdelijk extra menskracht, specifieke vakkennis en nieuwe vrijwilligers. En ook gemeenten zijn erbij gebaat doordat MBO de leefbaarheid in wijken en buurten direct vergroot.

 

Wie doen aan MBO?

Bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen worden maatschappelijke behoeften verhandeld. Plaatselijke bedrijven, serviceclubs, scholen, de zorg- en welzijnsector, kunst en cultuur, sportverenigingen, natuur- en milieuorganisaties, vrijwilligersorganisaties en over­heden ontmoeten elkaar en maken matches. Wat de één over heeft of graag wil aanbieden, is door de ander zeer gewenst. In principe wordt er met gesloten beurzen gehandeld. Vragen om geld dienen omgebogen te worden naar andersoor­tige vragen.

De gemaakte matches hebben betrekking op:

  • menskracht
  • kennis
  • toe­gang tot netwerken
  • materiaal
  • faciliteiten
  • creativiteit

 

Dat bedrijven maatschappelijk betrokken zijn, is niet nieuw. Al tijdens de industriële revolutie bekommerden verlichte ondernemers zich om de gezondheid, huisvesting en scholing van hun werknemers. Bedrijven zoals Philips, de Schelde en de Hoogovens zijn hier voorbeelden van. Bedrijven houden zich tegenwoordig steeds meer bezig met de omgeving. Ze onderhouden goede relaties met buurtbewoners, politie, onderwijs, maatschappelijke instellingen en actiegroepen. Dat geldt voor zowel lokale bedrijven als voor landelijke en multinationale bedrijven. Ze passen in een tijd waarin de overheid zich op kerntaken terugtrekt en waarin bedrijven een grotere verantwoordelijkheid voelen voor de sociale, fysieke of economische omgeving. Onderzoek van het ministerie van Economische Zaken toonde aan dat 45% van de grote bedrijven en 23% van de middelgrote bedrijven aan werknemersvrijwilligerswerk doet.

 

Ook de Gemeente Heerenveen kent goede voorbeelden van MBO. Bij een aantal grote ondernemingen maken MBO-doelstellingen onderdeel uit van het beleid. Deze bedrijven staan een deel van hun winst af aan projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de vitaliteit van de Heerenveense samenleving. Maar ook andere initiatieven als de Buurtsuper in Oudeschoot (Dagbesteding in de Buurtsuper) tonen dat MBO winst oplevert voor iedereen.

 

Caleidoscoop-logo

Heerenveen-logo
Rabobank-logo

Randstad-logo


Posthuis-Theater-logo